Regionálny rozvoj – otázky a odpovede

Ako vnímate postavenie nášho mesta v rámci regiónu a aké vidíte možnosti pre rozvoj cestovného ruchu?
Mesto Nové Zámky môže aktívne využívať svoje postavenie v rámci regiónu. Napríklad, samotné mesto nemá žiadnu známu pamätihodnosť, ktorá by sama o sebe k nám prilákala turistov, ale v rámci svojej polohy vie využiť aj svoje okolie. Máme
tu nádherné vinice, máme tu známe kúpalisko a mesto ponúka život a ubytovacie kapacity. To znamená, že sa môžeme spojiť
s okolitými obcami a mestami a v rámci nášho mikroregiónu propagovať túto oblasť, ktorá má potenciál pritiahnuť turistov.
A tým pádom aj peniaze do mesta. Potom by samozrejme boli peniaze aj na jeho obnovu.


Ako ďaleko je v súčasnosti od myšlienok k realizácii?

Táto úloha je v rukách štatutára, čiže pána primátora. V rámci mojich informácií viem, že na tomto mesto pracuje.

Ste predsedom komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Čím sa táto komisia zaoberá a aké sú jej kompetencie?

Komisia Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu je v prvom rade poradný orgán. To znamená, moja komisia nedostáva žiadne podklady od pracovníkov Mestského úradu a je čisto na našom zvážení, čo považujeme predmetne za dôležité. Hľadáme témy, ktoré by mesto potrebovalo oživiť a zrealizovať.

Máte vo Vašej komisii aj odborníka na cestovný ruch?
Komisia pozostáva z predsedu komisie, ktorý je zároveň aj poslanec MsZ. Členovia komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sú nominovaní koaličnou dohodou. V rámci komisie nemáme žiadneho študovaného odborníka, i keď máme členov, ktorí sa dlhodobo venujú danej problematike a majú s tým bohaté skúsenosti. Spolupracuje s nami pán Ing. Koprda, ktorý je vedúcim odboru školstva a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade. Ing. Koprda je našim styčným bodom medzi tým, čo si myslíme,
že by mal Mestský úrad považovať za prioritné a tým, čo by sa naozaj mohlo zrealizovať..

Podarilo sa Vám presadiť schválenie vytlačenia propagačných brožúrok o meste. Napriek tomu, že túto možnosť mesto zatiaľ nevyužilo, myslíte si, že vytlačenie takýchto materiálov stačí na oživenie cestovného ruchu?

Samotné vytlačenie brožúr nestačí. Na druhej strane, keď počúvame Novozámčanov, tak vám povedia, že tu mali hostí a nikto
sa nevedel dostať k žiadnym propagačným materiálom. A aj keby boli, tak si ich nemajú kde kúpiť. Poslanci a poslankyne schválili na moju žiadosť, po dlhšej dobe vyčlenenie peňazí v rámci rozpočtu mesta, ktoré boli účelovo viazané na propagáciu mesta. To, či sa čerpalo alebo nečerpalo z určeného balíka, žiaľ ako poslanec MsZ a predseda komisie regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu ovplyvniť neviem. Otázku čerpania prostriedkov z mestského rozpočtu treba položiť zodpovedným pracovníkom Mestského úradu. Súhlasím však, že samotné vytlačenie brožúr zďaleka nestačí.

Čo je pre Vás osobne prioritou v rámci cestovného ruchu?

V rámci komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sme dlho diskutovali o zriadení informačnej kancelárie.
Regionálny rozvoj a cestovný ruch nemá v rámci mesta Nové Zámky žiadnu inštitúciu. Preto sme za to, aby sa zriadila informačná kancelária, ktorá by fungovala 24 hodín denne. Teda aj v piatok večer a v sobotu, aj v nedeľu. Pretože si myslíme, že momentálne fungujúca kancelária na propagáciu mesta neplní svoj účel. Chceli sme to pôvodne zriadiť v priestoroch majetku mesta Nové Zámky na pešej zóne. Momentálne tam však sídli cestovná kancelária, ktorá má do konca roka v danom objekte zmluvný vzťah. Právnym odborom Mestského úradu sme boli oboznámení, že sa s touto zmluvou nedá nič robiť. Preto je dôležité počkať, kým zmluva vyprší a potom budeme samozrejme znova presadzovať zriadenie informačnej kancelárie, ktorá by poskytovala aj propagačné materiály nášho mesta.