Zdravotníctvo – otázky a odpovede

Aké sú Vaše priority, ktoré by sa mali čo najurgentnejšie riešiť, v oblasti zdravotníctva?

1. Zaviesť zdravotníctvo prístupné pre všetkých.
2. Odstrániť limity na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami.
3. Odstrániť čierne peniaze v zdravotníctve.
4. Zaviesť sociálne a spravodlivé zdravotníctvo. 


Ako by ste zabezpečili, aby mal každý občan bez ohľadu na jeho sociálnu situáciu alebo geografickú polohu,
zabezpečený prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti? Teda ako chcete zaviesť zdravotníctvo skutočne
prístupné pre všetkých našich občanov?


1. Stanovením maximálnych čakacích lehôt pre pacientov.
2. Určením ochranného limitu pre doplatky na lieky pre dôchodcov.
3. Zavedením štandardu a nadštandardu. Definovať, čo sa platí z verejného zdravotného poistenia a na čo sa pripláca.
Väčšinou zlatým pravidlom je, že na lacné výkony si priplácame, pričom drahé výkony sú hradené z verejného
zdravotného poistenia.
4. Zabezpečením nepretržite dostupnej lekárskej pohotovosti. Je potrebné profesionalizovať lekársku službu prvej pomoci,
tak ako záchranky.
5. Zlepšením dostupnosti zdravotníckych služieb v odľahlých regiónoch. Motivačnými príspevkami pre odľahlé obce
na vlastné zdravotné stredisko.
6. Zabezpečením prehľadnosti kvality poskytovanej starostlivosti, povinnosťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou (ÚDZS) každý rok zverejňovať počet oprávnených sťažností na jednotlivé zdravotnícke zariadenia.
Je potrebné zverejňovať oprávnené sťažnosti, aby sa neopakovali.

Ako by ste odstránili limity stanovené zdravotnými poisťovňami?

1. Spravodlivým systémom rozdeľovania výdavkov na to, čo sa hradí z verejného zdravotného poistenia a čo sa hradí
z doplnkového zdravotného pripoistenia.
2. Zavedením spravodlivého a sociálneho zdravotníctva. To sa dá docieliť iba splnením všetkých vymenovaných bodov.
3. Zavedením spravodlivého ohodnotenia zdravotníckych výkonov a spravodlivých úhradových mechanizmov pre nemocnice
a ambulancie. Je potrebné zaviesť DRG platbu – platba za diagnózu, bez slovenských vymyslených koeficientov tak,
aby sa výkony robili efektívne. Nie je potrebné v každej nemocnici robiť všetky výkony. Mám na mysli lacné i drahé výkony.
4. Zavedením zodpovednosti riadicich pracovníkov za hospodárenie a vedenie účtovníctva v zdravotníckych zariadeniach,
pričom každý riaditeľ zdravotníckeho zariadenia v pôsobnosti štátu alebo kraja by mal mať minimálne ekonomické vzdelanie. Nie je predsa mysliteľné, aby sa v dnešnej dobe dovoľovalo nemocniciam plytvať a hospodáriť podľa ekonomicky
nevzdelaných riaditeľov s lekárskym vzdelaním. 
5. Presadením zavedenia diagnostických a liečebných protokolov tzv. guideline-ov. Je potrebné, aby každý občan tohto
štátu našiel v každej nemocnici pri každej diagnóze rovnaký postup vyšetrenia a ošetrenia. Nie je možné, aby sa inak liečilo
na východe, inak na severe, inak na juhu a inak na západe Slovenska. Diagnostické a liečebné postupy nemôžu závisieť od svojvôle lekára alebo od jeho ochoty pracovať. Tu musí platiť zlaté pravidlo: jedna diagnóza – rovnaký postup diagnostiky,
jeden výkon – jeden terapeutický postup.
6. Umožnením pilotných investičných projektov vo forme PPP (public-private partnership). Povedzme si na rovinu,
Slovensko nie je schopné hradiť celú zdravotnú starostlivosť z verejného zdravotné poistenia. Je potrebné prizvať
k financovaniu obyvateľstvo v malej miere a firmy vo väčšej miere. I teraz musia ľudia priplácať za svoje ošetrenie,
ktoré je vo väčšej miere v oblasti špinavých a nezdanených peňazí. A to predsa nechceme.

Ako odstrániť čierne peniaze v zdravotníctve?

1. Zavedením možnosti zdravotného pripoistenia a možnosti výberu zdravotníckych služieb bez úplatkov. Ak si priplatím
každý mesiac dobrovoľne k zdravotnému poisteniu, mal by som mať nárok na lepšie služby. Podotýkam, lepšie služby nespočívajú v lepšej liečbe ale v lepšom, resp. komfortnejšom prístupe k ošetreniu.
2. Definovaním pravidiel výberu komerčnej zdravotnej poisťovne a definovaním pravidiel stanovenia komerčných ponúk
za zdravotnícke nadštandardné služby. Teraz poisťovňa zaplatí nemocnici ľudovo povedané, koľko sa jej zachce bez možnosti vplyvu štátu. Je potrebné zaviesť pravidlá toku peňazí v celom zdravotníctve, pričom nezabúdajme nielen na nemocnice, ale
i na neštátnych lekárov. Obyvatelia by mali mať možnosť výberu z ponúk pripoistenia za jasne definovaných pravidiel, ktoré
by boli výhodné nielen pre neho, ale i pre zdravotnícke zariadenie.
3. Spravodlivým systémom rozdeľovania výdajov na to, čo sa hradí z verejného zdravotného poistenia a čo sa hradí
z doplnkového zdravotného pripoistenia, na ktoré bude mať pacient nárok.
4. Umožniť občanom sporiť si na zdravie zavedením medicínskych sporiacich účtov. Tak ako máme dôchodcovské šporiace piliere, bolo by vhodné zaviesť medicínsky pilier, kde by sa peniaze dedili, z časti by boli z verejného zdravotného poistenia
a z časti zo súkromnej dobrovoľnej investície.
5. Zavedením jasnej a spravodlivej evidencie účtovníctva v zdravotníctve, povinnosťou používať registračné pokladnice.
Platí pre všetky subjekty v zdravotníctve. Taktiež nie som zástancom výnimiek. Jeden subjekt je povinný platiť DPH, druhý nie. Osobne som za zavedenie platenia DPH v zdravotníctve v takej miere, ktoré by bolo rovnaké v každej sfére života pre všetky profesie a platobné transakcie. Tento krok nevedie k zdražovaniu, naopak vyrovná nespravodlivý pomer medzi profesiami, sprehľadní tok peňazí, zvýši výber daní štátu. Ako to vypadá, že za kúpu rožku musíme zaplatiť daň z pridanej hodnoty a zo zdravotného výkonu nie? A ako by to vypadalo, keby tá daň bola rozdielna? To je jedlo menej dôležité ako ošetrenie a naopak?
6. Zlepšením mzdovej motivácie všetkých zdravotníckych pracovníkov, prísunom väčšieho balíka peňazí do systému zavedením systémových a odvážnych zmien. To sa zrealizuje, ak dodržíme všetky spomínané body a prerozdelíme peniaze nie podľa percenta HDP ale podľa objemu peňazí.

Ako zabezpečíte zavedenie sociálneho a spravodlivého zdravotníctva?

1. Povinnými preventívnymi prehliadkami zabezpečíme lepšiu prevenciu a včasný záchyt chorôb, ktorých liečba bude lacnejšia
v skoršom štádiu. Za socializmu platili tvrdé pravidlá prevencie u lekárov prvého kontaktu, pamätám si mliečne desiate na základnej škole. Teraz nič také neexistuje. Obvodný lekár nezavolá pacienta na preventívnu kontrolu a pacient príde, ak už
je zle. Tento neporiadok treba riadne pozametať a nastaviť jasné pravidlá prevencie chorôb v zdravotníctve a v školstve.
2. Zatraktívnením všeobecného lekárstva pre mladých lekárov, posilnením kompetencií, povinností a mzdovej motivácie primárnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Stále počujeme, či treba alebo netreba výmenné lístky. Všeobecný lekár musí poznať všetkých svojich pacientov, mal by vyplňovať výmenný (lepší názov – odporúčací) lístok špecialistovi podľa jasne definovaných pravidiel. Nielen naoko bez prvotného ošetrenia. Obvodný lekár musí filtrovať choroby, ktoré patria špecialistovi, posilniť kompetencie obvodného lekára a motivovať túto mravčiu prácu, aby o tento post mali záujem
i mladí lekári.
3. Rozdelením zdravotníckych služieb na štandardnú starostlivosť, starostlivosť hradenú verejným zdravotným poistením
a nadštandardnú starostlivosť, hradenú komerčným pripoistením alebo v hotovosti.
4. Zavedením pravidelných pracovných schôdzok na úrovni MZ SR a všetkých stavovských a odborových organizácií
v zdravotníctve.
5. Sociálne je, keď si každý zaplatí sám za nepodstatnú, život neohrozujúcu a lacnú liečbu bežnej choroby a zostanú
peniaze na drahú liečbu dostupnú pre všetkých.
6. Spravodlivé je, ak bude zdravotníctvo pre všetkých na základe spravodlivého prerozdeľovania peňazí v systéme
zavedením uvedených systémových zmien.