Keď sestra už nie je ako sestra a lekár nebude ako lekár

Od 1.6.2019 je v platnosti novela zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z.z., ktorá pre všeobecné ambulancie pre dospelých a ambulancie pre deti a dorast priniesla zmenu v požiadavkách na personálne obsadenie ambulancie. Podľa novely stačí, ak majú ambulancie zamestnanú praktickú sestru.

Touto novelou máme všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytovanú poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo praktická sestra.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 578/2004 Z.z., §27 nám medzi zdravotníckych pracovníkov zaradil okrem sestry aj praktickú sestru. Znie je paradoxne, ale na Slovensku už nemáme zdravotnú sestru, ale sestru a praktickú sestru.

Predstavte si, že idete zamestnať zdravotnú sestru, prichystáte jej pracovnú zmluvu, kde bude napísané: „Zamestnanec bude vykonávať tento druh práce – sestra“. Minimálne lingvistika a jazykovedný ústav by mal asi problém s logikou a vecný významom tejto vety. Ale je to tak, nemožno napísať druh práce: zdravotná sestra. Tento druh je na Slovensku pomaly vyhynulý druh, ktorý na rozdiel od živočíchov, nie je zákonom chránený, ba naopak ešte k tomu zákonom zlikvidovaný.

Áno, táto novela o zdravotnej starostlivosti a novela o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti našli širokú podporu nielen v Zdravotníckom výbore NR SR, ale aj v samotnom parlamente. A to len preto, aby sa dočasne zaplátala ďalšia diera slovenského zdravotníctva, a to chýbajúci zdravotnícky personál v našich všeobecných ambulanciách a v ambulanciách pre deti a dorast.

Nie je však sestra ako sestra. Nahradenie sestry praktickou sestrou môže byť ale rizikové, ba priam na hrane zákona. Praktická sestra nemôže na seba prevziať celú odbornú agendu sestry. Praktická sestra môže vykonávať len tie činnosti, na ktoré má svoju kompetenciu podľa vyhlášky MZ SR č. 321/2005 Z.z., § 4., ktorá pojednáva o rozsahu praxe zdravotníckeho asistenta, čo je menej lákavé predchádzajúce pomenovanie praktickej sestry. Preto presahovanie kompetencií praktickej sestry by mohlo predstavovať nepríjemné „faux pais“ s právnym rizikom predovšetkým pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Aby toho teda nebolo pre poskytovateľov dosť, zdravotnícka politika na Slovensku nastražila ďalšiu pešiu mínu pre samotných poskytovateľov. Už len ustrážiť a spokutovať, keď poskytovateľ na ňu stúpi.

Samotné Ministerstvo zdravotníctva si ani pri všetkej novelizácii nevšimlo, že  Výnos č. 44/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení ostal nezmenený a stále požaduje v ambulancii všeobecného lekárstva a v pediatrickej ambulancii okrem lekára aj sestru alebo sestru s príslušnou špecializáciou. Tak a máme okrem míny aj tabuľu, ktorá ukazuje na mínové pole v podobe ďalšieho schizofrenického prvku nášho zbedačeného zdravotníctva.

Každý rozumne zmýšľajúci človek vie, že praktickou sestrou nezachránime slovenské zdravotníctvo, ani nezachránime pomaly vyhynujúci druh „sestra“. Nezachráni nám to ani Srbsko a ani Ukrajina.

Preto nemožno súhlasiť ani s ďalším tvrdením Ministerstva zdravotníctva, aby ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb riadila sestra s čo najnižším kvalifikačným stupňom vzdelania, teda bez príslušnej odbornej spôsobilosti. Kým doteraz môže byť zodpovednou osobou len sestra s magisterským druhým stupňom vysokoškolského vzdelania. Považujem to za znižovanie odbornosti a spôsobilosti, ako keď legislatíva povolila riadiť vozidlo s „C“ vodičským oprávnením od 18 rokov a nie ako doteraz až od 21 rokov. Ideme dole kopcom a niekedy sa dokonca aj ponáhľame.

Na Slovensku dochádza k znižovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti, dochádza k znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a teraz po novom, aj k znižovaniu odborného dohľadu na poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Stavím sa, že ďalším krokom bude novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá zavedie názov nového zdravotníckeho pracovníka, a to „praktický lekár“, ktorý nebude ako lekár.